Begeleiding

We kunnen een beperkt aantal kinderen extra zorg bieden. Hierbij kijken we naar de ernst van de problematiek, de stimulerende factoren, de draagkracht van de leerkracht en de samenstelling van de groep waarin de leerling geplaatst zou moeten worden. Per aanmelding kijken we of wij kunnen bieden wat de leerling nodig heeft. Ook kijken we of de veiligheid van de andere kinderen, het personeel en een ongestoorde voortgang van het onderwijs gewaarborgd blijft.

Ondersteuning

We bieden verschillende voorzieningen voor kinderen met extra-ondersteuningsbehoeften:

  • Kleinere groepen;
  • Observatiegroep;
  • Ondersteuningsgroep Jonge Kind;
  • Een aantal leerkrachten heeft zich gespecialiseerd in Nederlands met gebaren, dit ondersteunt vooral de leerlingen met een taalontwikkelingstoornis;
  • Onderwijsarrangementen via de AURIS-groep;
  • Commissie van begeleiding (CVB) die meedenkt bij leerlingen bij wie meer zorg nodig is. In de CVB zit de directie, de intern begeleiders, de orthopedagogen, schoolmaatschappelijk werk, de schoolarts en in Zeewolde ook jeugdhulp.
Begeleiding en ondersteuning