Medezeggenschapsraad (MR)

Het doel van de MR is, in alle openheid, openbaarheid en onderling overleg de belangen van ouders en personeel zo goed mogelijk te behartigen. De MR bestaat uit ouders en medewerkers van de school die gezamenlijk praten, denken en soms ook meebeslissen over zaken die de school aangaan. Het bestuur of de directie verzoekt de MR om over plannen advies uit te brengen of er mee in te stemmen. De MR kan zelf ook met voorstellen komen. De MR is te bereiken via de mail mr.springplank@educare.nl

 

Medezeggenschap op bovenschools niveau is geregeld in de vorm van een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). Deze raad is samengesteld uit vertegenwoordigers van de ouders en personeelsleden van de afzonderlijke EduCare-scholen en praat ook regelmatig met de bestuurder.