Identiteit

Het onderwijs is erop gericht dat de leerlingen vanuit hun leefwereld een ontmoeting aangaan met onze christelijke traditie zoals die vorm krijgt in bijbelverhalen, feesten, normen en waarden, hoe we omgaan met elkaar en hoe we met de schepping omgaan. Daartoe nemen de leerlingen onder meer deel aan godsdienstige rituelen en vieringen. Zij leren de religieuze en beeldende taal van de Bijbel kennen. Ook leren zij ontdekken wat de christelijke traditie kan betekenen voor de samenleving. Zij doen kennis op over andere godsdiensten en levensbeschouwingen en leren deze te benaderen vanuit een open houding die gekenmerkt wordt door openheid en respect. Als ouders bezwaar maken tegen deelneming aan bepaalde vieringen of rituelen, gaan we met hen hierover in gesprek en respecteren we hun argumenten.

Missie

Op De Springplank voelen alle leerlingen zich gezien en gewaardeerd. Zij geloven in zichzelf. Vanuit dit vertrouwen ontwikkelen zij kennis en vaardigheden om zichzelf, de ander en de wereld te begrijpen. Samen halen we het beste uit de leerling, zodat deze open staat om te doen waarvoor het op school is: nieuwe dingen leren.

Ons motto: “Op de Springplank maak je de mooiste sprongen!”

Missie

Visie

De visie beschrijft wat de school wil creëren voor de toekomst: de stip op de horizon. 

Onze leerlingen voelen zich gezien, gehoord en gewaardeerd. Wij investeren in onze relatie met de leerlingen en zijn betrokken bij onze leerlingen. Ieder kind is anders en mag dit ook zijn. Door onze leerlingen te leren kennen weten wij wat hun talenten en belemmeringen zijn. Wij houden hier rekening mee en halen het beste uit onze leerlingen.
In de school heerst een rustig en op leren gericht klimaat. We hebben heldere, eenduidige regels en routines en structuren die hieraan bijdragen. Dit is een voorwaarde voor leerlingen om tot leren en ontwikkelen te komen.
We werken opbrengst- en doelgericht. We geven onderwijs vanuit hoge verwachtingen aan alle leerlingen. Op onze school vinden wij dat alle leerlingen recht hebben op toegang tot het beste onderwijs en op onderwijs dat aansluit bij hun mogelijkheden. In het aanbod ligt de nadruk op het verwerven en toepassen van kennis. Leerkrachten kennen de leerlijnen en gebruiken de methode als leidraad.
Ons onderwijs richt zich voornamelijk op de beheersing van de basisvaardigheden. We vinden het belangrijk dat onze leerlingen gelijke kansen krijgen ongeacht hun achtergrond. Het beheersen van basisvaardigheden geeft onze leerlingen die gelijke kansen. Wij besteden veel aandacht aan het technisch lezen, begrijpend lezen, spelling en rekenen. We leren onze leerlingen leren en geven ze het vertrouwen dat ze dit kunnen.
Onze leerkrachten geven effectieve directe instructies (EDI). Op deze manier dragen zij op een gestructureerde manier kennis over aan de leerlingen. De leerlingen worden actief betrokken bij de instructies.
Spelen is de manier waarop jonge leerlingen leren. Spelen is niet alleen leuk, maar stimuleert de ontwikkeling op verschillende gebieden. Wanneer spelen aansluit bij de belevingswereld van leerlingen, is het een betekenisvolle en een krachtige manier van leren. Het aanleren van kennis en vaardigheden volgens EDI (expliciete directe instructie) blijft het uitgangspunt. In de midden- en bovenbouw ligt de nadruk meer op het ontdekkend leren. Door het ontdekkend leren doen we een beroep op de hogere denkvaardigheden van de kinderen. De kinderen worden uitgedaagd zelf na te denken, te creëren en te analyseren.
School en ouders hebben elkaar nodig om tot succesvol onderwijs te komen. Ouders kennen hun kind het best; de leerkracht kent hun kind als leerling het best. Samen met ouders komen we tot een compleet beeld van de leerling. Om de ontwikkeling van onze leerlingen te stimuleren is het wenselijk dat er korte lijntjes zijn tussen school en thuis. Twee keer per jaar bespreken we met de ouders de ontwikkeling van de leerling/hun kind aan de hand van het Ontwikkelingsperspectief Plan.

Gedeelde waarden geven een beeld van wie we zijn. Ze vormen de gemeenschappelijke identiteit. Door naar de waarden te handelen maken we de missie waar. 

Vastgestelde waarden van De Springplank:

Visie